Långåkersgatan 16, 93731 Burträsk +46 (0)76 777 14 07 info@burtraskcamping.se

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Contractuele voorwaarden voor het huren van een standplaats voor tent, caravan, vakantiehuis of camper

Deze Overeenkomst, samen met de daarbij behorende regels en voorschriften, is van toepassing op de huur van een plaats voor een tent, caravan, vakantiehuis of stacaravan. Voor een verblijf van meer dan 30 dagen waarbij de camping de aankomst- en vertrekdata bepaalt, is de “Seizoenskampeerovereenkomst” van toepassing.

Leeftijdsbeperkingen voor boeking en toegang

Om bij ons een contract te kunnen boeken/sluiten, moet u minimaal 25 jaar oud zijn. Bij groepsboekingen dienen minimaal twee personen minimaal 25 jaar oud te zijn, tenzij bij boeking een hogere leeftijdsgrens is aangegeven. Een alleenstaande ouder die met meerdere kinderen samenwoont, is echter vrijgesteld van deze verplichting. Controleer bij twijfel wat er op de betreffende camping geldt. Bij aankomst kan een identiteitsbewijs vereist zijn. Naleving van de leeftijdsgrens is een voorwaarde voor toegang tot de plaats.

Reserveringskosten

Als u vooraf reserveert, kunnen er reserveringskosten van maximaal SEK 125,- per plaats in rekening worden gebracht.

Boekingsbevestiging

U dient een schriftelijke bevestiging van uw boeking te ontvangen. De boekingsbevestiging bevat belangrijke informatie over uw boeking. Controleer of de inhoud van de boekingsbevestiging overeenkomt met uw boeking. Mocht de bevestiging fouten bevatten, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Wanneer is mijn boeking bindend?
De boeking wordt bindend zodra u van ons een boekingsbevestiging ontvangt. Dit kan op verschillende manieren: schriftelijk, per e-mail of via het boekingssysteem op internet.
24-uurs verkoop of retourzending
U kunt 24 uur per dag reserveren of annuleren als er meer dan 7 dagen tussen boeking en aankomst zitten.

betaling

Wanneer u boekt, is via ons boekingssysteem een ​​aanbetaling van 20% van het totaalbedrag verschuldigd. De gedeeltelijke betaling geldt als aanbetaling en wordt in mindering gebracht op de resterende betaling.
Het resterende bedrag kunt u op de volgende manieren voldoen:
- Ontvangst bij aankomst met creditcard
- Online om onze self-checkin met creditcard te gebruiken

Wijzigingen of omboekingen

Wijzigingen in een boeking zijn mogelijk tegen een vergoeding van maximaal SEK 125,- per boeking per gelegenheid. Wijzigingen in uw aankomst- en vertrekdatum zijn mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, mits er ruimte is. Elke wijziging in de oorspronkelijke boeking die minder dan 7 dagen vóór het inchecken wordt aangebracht, wordt bij een volgende nieuwe boeking beschouwd als een annulering (zie Annulering).
Het is mogelijk om de reservering tot 1 dag voor aankomst aan iemand anders over te dragen, op voorwaarde dat de overdracht voor dezelfde periode en tegen dezelfde prijs plaatsvindt en de nieuwe gast aan de leeftijdseisen voldoet. Voor een wijziging naar een andere persoon worden verwerkingskosten van 125 kr in rekening gebracht.

Vroeg vertrek

Indien u eerder vertrekt dan gepland, wordt er geen geld gerestitueerd, tenzij anders met ons overeengekomen.
Wat geldt als ik wil opzeggen?
U kunt mondeling, schriftelijk of per e-mail bij ons opzeggen of indien nodig via onze online boeking. Bij annulering minder dan 40 dagen voor aankomst wordt de onderstaande standaardvergoeding in rekening gebracht.

Annuleringsbeleid

Op annuleringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing (indien de verkoop- of retourregels niet van toepassing zijn). Voor een reisannuleringsverzekering gelden aparte regels (zie hieronder).
• Annuleert u tot 40 dagen vóór uw aankomstdatum, dan betaalt u maximaal 20% van het overeengekomen bedrag.
• Annuleert u 39-22 dagen vóór uw aankomstdatum, dan betaalt u maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
• Annuleert u 21-8 dagen vóór uw aankomstdatum, dan betaalt u maximaal 75% van het overeengekomen bedrag.
• Bij annulering minder dan 7 dagen vóór de overeengekomen aankomstdatum of aan het einde van een lopend verblijf vindt geen restitutie plaats en zijn wij gerechtigd het overeengekomen onbetaalde bedrag in rekening te brengen.

Reisannuleringsverzekering

Tijdens het boeken kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. Deze geldt onder de volgende voorwaarden. Kosten reisannuleringsverzekering: Stuga: SEK 250, caravan/stacaravan: SEK 125.
Een reisannuleringsverzekering houdt in dat u tot de afgesproken aankomstdatum kunt annuleren. Opzegging moet echter plaatsvinden zodra u weet dat u de overeenkomst niet kunt nakomen vanwege een van de onderstaande gebeurtenissen. Met een reisannuleringsverzekering heeft u ook het recht om een ​​lopend verblijf te beëindigen en restitutie te ontvangen voor het overeenkomstige deel van het verblijf dat u niet heeft kunnen gebruiken als een van de onderstaande punten zich voordoet. Geldige redenen om aanspraak te maken op de annuleringsverzekering:
1. Overlijden, ziekte of ernstig ongeval waarbij u, uw echtgeno(o)t(e), uw partner, uw ouders, kinderen, broers en zussen of een lid van uw groep betrokken zijn,
2. er zich een andere ernstige gebeurtenis voordoet waar u geen invloed op heeft, bijvoorbeeld een ernstige brand of overstroming van uw woning, waardoor u niet langer aan uw boeking kunt voldoen,
3. dienstplicht bij de Bundeswehr of de civiele bescherming of
4. Als u vanwege werkloosheid of nieuw dienstverband geen gebruik kunt maken van uw boeking, moet uw belemmering worden aangetoond met een relevante verklaring van bijvoorbeeld een arts of verzekeringsmaatschappij. Het certificaat moet ons uiterlijk 30 dagen na de annuleringsdatum bereiken.
Het bedrag van uw restitutie wordt uiterlijk 10 dagen na overlegging van het bewijs van uw recht op een reisannuleringsverzekering uitbetaald.

Welke rechten heb ik?

In geval van contractbreuk, ernstige verstoring of afwijking van de dienstverlening ten opzichte van onze informatie of wat u redelijkerwijs mocht verwachten, heeft u het recht om herstel, prijsverlaging of intrekking te eisen. Elke schending van de Overeenkomst of het falen van een andere dienst als gevolg van oorzaken buiten onze controle, geeft u geen recht op enige compensatie onder deze Overeenkomst (zie punt “Grenzen van de verantwoordelijkheid van de campingcontrole” hieronder).
Mocht er tijdens uw verblijf een gebrek optreden, dan dient u dit direct aan ons te melden, zodat wij de mogelijkheid hebben dit te verhelpen. Als u een gebrek niet meldt, heeft u geen recht op schadevergoeding. Indien u een compensatie heeft ontvangen maar daar niet tevreden mee bent, dient u dit binnen 3 weken (21 dagen) na vertrek aan ons te laten weten. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail. Wij raden e-mail aan.

Grenzen van de controleverantwoordelijkheid van de camping

In het geval dat het bezoek niet kan worden uitgevoerd vanwege een hindernis die buiten onze macht ligt en die wij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden of overwonnen, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade of andere straffen. Indien de belemmering te wijten is aan een persoon aan wie wij opdracht hebben gegeven de campingdienst geheel of gedeeltelijk te verzorgen, zijn wij alleen van de schadevergoedingsplicht ontslagen indien de door ons opdracht gegeven partij op grond van het vorige lid zou zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt als de storing te wijten is aan een door ons ingeschakelde onderaannemer of een andere persoon in de serviceketen.

Waar ben ik verantwoordelijk voor?

Tijdens uw verblijf op de camping zijn de bijgevoegde regels en voorschriften van toepassing.
Overtreding van de regels en voorschriften van de camping of schending van het contract kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het contract. Bij ontruiming wordt het verschuldigde bedrag berekend op basis van de prijs per nacht geldend voor de periode waarin de gast toegang had tot de staanplaats, vermeerderd met de kosten van de geschatte schade. Het eventuele verschil wordt uiterlijk 10 dagen na uitzetting terugbetaald.

Verzekering

U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekeringen die u nodig acht, zoals een aansprakelijkheids-, ongevallen- en bagageverzekering.
Wat gebeurt er als we het niet eens zijn?

Mochten wij er niet uitkomen, dan kunt u onder meer contact opnemen met een van de volgende geschillenorganen:
• • Visita's Disciplinaire Commissie, de consumentenklachtencommissie van de sector. Wij zullen de aanbevelingen van de tuchtcommissie opvolgen. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
• • Allmänna Reklamationsnämnden (Nationale Commissie voor Consumentengeschillen, ARN; adres zie hieronder) is een erkend orgaan voor geschillenbeslechting krachtens de Wet op alternatieve geschillenbeslechting in consumentenrelaties. Wij zullen de aanbevelingen van ARN opvolgen.
• U kunt ook contact opnemen met het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr
Wij verbinden ons er niet toe deel te nemen aan andere mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting dan die van de Nationale Raad voor Consumentenrelaties (ARN) en Visita, maar wij zullen deze kwestie in overweging nemen in geval van een geschil. Het staat u ook vrij om het geschil voor te leggen aan de algemene rechter.
Adres voor ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm
Zweden
www.arn.se

De Wet Persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met uw parkeerplaatsreservering (bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer). Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op het beheren van boekingen en betalingen en het anderszins nakomen van onze verplichtingen en het beschermen van rechten onder de overeenkomst die wij met u aangaan. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan incassobureaus of een autoriteit/rechtbank met het oog op het innen, vaststellen en nakomen van uw contractuele verplichtingen.
Eenmaal per jaar heeft u op schriftelijk verzoek recht op kosteloze inzage in de verzamelde gegevens, informatie over het gebruik ervan, de plaats van herkomst van de gegevens en informatie over eventuele ontvangers van de gegevens. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om correctie van gewijzigde of onjuiste gegevens te verzoeken.
Met uw actieve toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons bedrijf op de markt te brengen.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht volgens de Wet verkoop op afstand en huis-aan-huisverkoop (2005:59) is niet van toepassing op overeenkomsten inzake accommodatie, logies en vrijetijdsactiviteiten en u kunt zich daarom niet terugtrekken uit een contract voor de huur van een staanplaats voor een tent, caravan of vakantiehuis. of campermerk.

Adres

Långåkersgatan 16
93731 Burträsk

Tel: (+46) 76 – 777 14 07
info(at)burtraskcamping.se

Coördinaten:
64.51672645516359, 20.668298707111735

Openingstijden 2024

Camping en hutten

1 mei tot 30 september

Vakantiehuizen

7 januari tot 1 december